Talle    Garsies     presteer    uitsonderlik    op    verskeie gebiede    buite    skoolverband.        Ons    poog    om erkenning       ook       aan       hierdie       besonderse prestasies   te   gee   en   is   #GarsieTrots   op   elkeen van hierdie leerders.  
Die    Garsie    Bond    kom    in    2018    tot    stand,    om saam   te   val   met   die   30   jarige   feesvieringe   by Garsies.      Garsie   Bond   is   ‘n   geregistreerde   nie- winsgewende    organisasie    vir    die    gemeenskap van    oud-Garsies,    met    die    doelstelling    om    ‘n ondersteuners    basis    te    skep    vir    akademiese-, kulturele- en sportaktiwiteite.   
Ons   Garsie   Akademiese   Ondersteuningsdienste streef    daarna    om    leerders    op    'n    skolastiese, emosionele,     sosiale     en     maatskaplike     vlak     te ondersteun.   Unieke   individuele   behoeftes   word aangespreek    en    klem    word    gelê    op    selfont- wikkeling    sodat    elke    leerder    sy/haar    volle    po- tensiaal    kan    verwesenlik.        Dr.    Jeanné    Roux,    'n ervare   Opvoedkundige   Sielkundige   is   aan   hoof hiervan.  
Die   Uitvoerende   Bestuurspan   is   oorhoofs   verant- woordelik   om   toe   te   sien   dat   strategiese   inisia- tiewe   in   die   Kern   Bestuurfunksies   geïmplemen- teer    word.    Hoofbestuur    is    verantwoordelik    vir die    dag-tot-dag    operasionele    bestuur    van    die Garsies.      Die   HBS   beheer   en   bestuur   die   funk- sionering   van   ál   die   departemente   in   die   skool en   moet   sorg   dat   die   skool   se   doelwitte   bereik word.    
Ons    missie    is    o.a.    leierskapsontwikkeling    om medeleerders   en   die   gemeenskap   te   dien,   maar om   ook   leierskap   op   ‘n   persoonlike   vlak   te   ont- wikkel.    Die    tradisionele    leierskapsorganogram uitgebrei   tot   'n   horisontale   en   vertikale   leierskap- struktuur     wat     die     tradisionele     skoolstruktuur meer doeltreffend maak.

Prestasies Buite Skoolverband

 2018

Garsie Bond

STIGTING JANUARIE 2018

Matriekuitslae

2018

Dienste

AKADEMIESE ONDERSTEUNING

Leierskap

GARSIERAAD VGR, GARSIELEIERS

Bestuur

BESTUUR EN PERSONEEL

ontwerp eBantjes
meer meer meer meer
Garsies word  as Nr 1 Graadstudie Skool met ‘n  333 slaagsyfer aangewys  en beklee weereens  die Nr 2 posisie as TOP Akademiese Skool in Gauteng.   Ons spog vir die afgelope 9 jaar met 100% slaagsyfer. Onderskeidings 2018:   een 9,  nege 8’s,  agt 7’s, sewentien 6’e,  dertien 5’s,  een-en-twintig 4’s,        ses-en-twintig 3’s,  ses-en-sestig 2’s en                   106 1 onderskeidings.

Hoërskool Garsfontein